Name
Identity V
Identity V(あいでんてぃてぃ Ⅴ)は、GameではIdentity V 等を有するIPである。
Label Name
GameIdentity V